Iaido Programmet

Tilbage

Chi Ryu Iai Shoden

6-kyu 6. Kyu

 • Ippon-me: Mae
5-kyu 5. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
4-kyu 4. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-me: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
3-kyu 3. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-mae: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
 • Gohon-me: Kesa-giri
 • Roppon-me: Morote-Tsuki
2-kyu 2. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-me: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
 • Gohon-me: Kesa-giri
 • Roppon-me: Morote-Tsuki
 • Nanahon-me: Sanpo-giri
 • Hachihon-me: Ganmen-Ate
 1-kyu 1. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-me: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
 • Gohon-me: Kesa-giri
 • Roppon-me: Morote-Tsuki
 • Nanahon-me: Sanpo-giri
 • Hachihon-me: Ganmen-Ate
 • Kyuhon-me: Soete-Tsuki
 • Juppon-me: Shiho-Giri
1-dan 1. Dan SHODAN

  • Ippon-me: Mae
  • Nihon-me: Ushiro
  • Sanbon-me: Uke-nagashi
  • Yonhon-me: Tsuka-Ate
  • Gohon-me: Kesa-giri
  • Roppon-me: Morote-Tsuki
  • Nanahon-me: Sanpo-giri
  • Hachihon-me: Ganmen-Ate
  • Kyuhon-me: Soete-Tsuki
  • Juppon-me: Shiho-Giri
1-dan shihan

9-10-dan

 

2 – 5. Dan

 

 

 

6 – 8. Dan

 

 

 

9 -10. Dan