Iaido Programmet

Tilbage

Chi Ryu Iai Shoden

6-kyu

 

6. Kyu

 • Ippon-me: Mae
5-kyu

 

5. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
4-kyu

 

4. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-me: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
3-kyu

 

3. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-mae: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
 • Gohon-me: Kesa-giri
 • Roppon-me: Morote-Tsuki
2-kyu

 

2. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-me: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
 • Gohon-me: Kesa-giri
 • Roppon-me: Morote-Tsuki
 • Nanahon-me: Sanpo-giri
 • Hachihon-me: Ganmen-Ate
1-kyu

 

1. Kyu

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-me: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
 • Gohon-me: Kesa-giri
 • Roppon-me: Morote-Tsuki
 • Nanahon-me: Sanpo-giri
 • Hachihon-me: Ganmen-Ate
 • Kyuhon-me: Soete-Tsuki
 • Juppon-me: Shiho-Giri
1-dan

 

1. Dan SHODAN

 • Ippon-me: Mae
 • Nihon-me: Ushiro
 • Sanbon-me: Uke-nagashi
 • Yonhon-me: Tsuka-Ate
 • Gohon-me: Kesa-giri
 • Roppon-me: Morote-Tsuki
 • Nanahon-me: Sanpo-giri
 • Hachihon-me: Ganmen-Ate
 • Kyuhon-me: Soete-Tsuki
 • Juppon-me: Shiho-Giri
1-dan

 

2 – 5. Dan

shihan

6 – 8. Dan

9-10-dan

9 -10. Dan